Организациона структура

Функционалну структуру чини скуп функција условљених потребама вршења мисије, остваривања циљева и ефективног спровођења политике. Вршење мисије у датом времену и датим условима околине, потреба остваривања циљева у границама дозвољених одступања, одржавање компетентности у времену и карактеристике чинилаца, процеса и веза у токовима система условљавају рационално обликовање функционалне структуре.

Организациона структура треба да задовољи:
- да омогући рационалан и ефективан процес рада, као и проток информација између делова организационе структуре и околине и
- да омогући стварање ефективне интеграције и координације функција Установе.

Остаривање нове вредности врши се у ланцу одређених подручја рада - функција које заједно чине ланац вредности и које обезбеђују пројектовани, одређени однос на релацији:
- установа - околина,
- између делова структуре система.

Oрганизациона структура

Орган управљања
Члан 24.

Орган управљања у Предшколској установи је Управни одбор.

Председник и чланови Управног одбора обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Састав и именовање Управног одбора
Мандат Управног одбора .
Мандат Управног одбора.
Привремени управни одбор
Надлежност Управног одбора
Савет родитеља
Општински савет родитеља
Директор
Вршилац дужности директора
Надлежност и одговорност директора Предшколске установе
Престанак дужности директора
Помоћник директора
Стручни органи, тимови и педагошки колегијум установе
Секретар

Блок Саве Ковачевића бр. 8, 21460 Врбас, Србија

  • dummy 021/705-100

  • dummy buhavrb@mts.rs

Search